Kwalifikacje w zawodzie

• ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
• ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Uczeń kształcący się w zawodzie technik rolnik przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego oraz zdobywania dodatkowych uprawnień na kursie: operatora kombajnu zbożowego.
technik rolnik

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach zawodowych, w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przedmioty zawodowe m.in.

• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• technika w rolnictwie
• planowanie i organizowanie produkcji rolniczej
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa – technik rolnik może podjąć pracę w:

• firmach branży rolniczej zajmujących się produkcją rolniczą sprzedażą produktów rolnych
• firmach zajmujących się doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego
• firmach zajmujących się doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin
• przetwórstwie i produkcji spożywczej
• prowadzić własne gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika rolnika daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.