• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 1 min
  • Post category:Aktualności

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00, pod warunkiem że dostarczą do sekretariatu szkoły Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – Załącznik nr 7_2314.
Termin złożenia oświadczenia 12 lipca 2021 godz. 15:00 (termin ostateczny). Podpisany formularz można przekazać do szkoły drogą pocztową, osobiście w siedzibie szkoły lub w formie skanu załączonego do e-maila. Adres mailowy: sekretariat@zsrckp.pl

Oświadczenie … – Załącznik nr 7_2314