Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do następnej klasy lub nie ukończeniem szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 w sesji lato (czerwiec 2024 ) ww. obowiązek dotyczy uczniów następujących klas technikum:

IV TRT,  IV TI,  IV TAK, III TWE,  IV TMA

Egzaminy zawodowe 2024​

Harmonogramy

Harmonogram Styczeń 2024 (Formuła 2019)