Doradztwo zawodowe
w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku realizowane jest doradztwo zawodowe w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Uczniowie otrzymują pomoc w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w celu podejmowania słusznych decyzji edukacyjno – zawodowych oraz kształtowania aktywnej postawy na rynku pracy. Zadaniem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery uwzględniając poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Doradca zawodowy mgr Anna Orłowska prowadzi konsultacje w Ośrodku Kariery – pokój nr 2.13

Działania prowadzone przez doradcę obejmujące pracę z uczniami:
1.  Kształtowanie umiejętności dokonania realnej oceny własnego potencjału: mocnych, słabych stron, wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji osobowych i zainteresowań zawodowych oraz wartości pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
2.  Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.
3. Gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie zainteresowanym uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych, informacji na temat zawodów przyszłości, sytuacji na rynku pracy lokalnym, krajowym i europejskim,
4. Kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy – aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, przygotowanie do spotkania z potencjalnym pracodawcą,
5. Krzewienie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Formy realizacji założonych zadań.
1. Poradnictwo grupowe (prowadzone w formie prelekcji, zajęć informacyjnych, warsztatów, aktywizujących metod pracy)
2. Poradnictwo indywidualne (konsultacje, rozmowa doradcza, diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych)
3. Realizacja wydarzeń, projektów i programów aktywizujących uczniów do planowania kariery, podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych, rozwijania kompetencji społecznych (spotkania uczniów z przedstawicielami uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku pracy, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dzień Przedsiębiorczości, Salon Maturzystów)
4. Udzielanie informacji edukacyjno-zawodowej (gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej w postaci prasy, informatorów, broszur, ulotek, publikacji, zasobów multimedialnych i internetowych dostępnych w Ośrodku Kariery oraz w bibliotece szkolnej).

Ponadto doradca zawodowy prowadzi współpracę z Radą Pedagogiczną, oraz udziela wsparcia i pomocy rodzicom uczniów.

Drodzy uczniowie, jeśli chcecie:
– rozpoznać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe,
– poznać czynniki, którymi kierujemy się wybierając zawód,
– dowiedzieć się, gdzie warto studiować,
– zaplanować własną karierę zawodową,
– wiedzieć czego oczekuje od Was współczesny rynek

              to koniecznie spotkajcie się z doradcą zawodowym.