O projekcie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku rozpoczyna od 01.01.2019 roku realizację projektu pod tytułem „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”. RPPD.03.03.01-20-0182/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 3 532 399,96 zł
Wartość dofinansowania ogółem:  3 355 777,08 zł
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny: 3 002 539,96 zł
Budżet Państwa, wkład własny: 353 237,12 zł

Okres realizacji projektu: od 2019.01.01 do 2022.12.31.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie BOF przez wsparcie 330 uczniów (122K,208M) oraz 22 nauczycieli (9K,13M) Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku w zakresie wzrostu ich kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych i uzupełnienie kwalifikacji w latach 2019-2022 oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w latach 2019 – 2022.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania są odpowiedzią na szeroko zbadane potrzeby szkoły, uczniów, nauczycieli i otoczenia opisane w dokumencie zatwierdzonym przez org. prowadzący – w Planie rozwoju szkoły ZSR CKP w Białymstoku na l. 2016-2022.

Grupę docelową projektu stanowić będzie:
1. 330 uczniów obu płci kl. I, II, III i IV zamieszkujący i lub uczący się na terenie woj. podlaskiego, z terenu BOF będący uczniami ZSR CKP w B-stoku (z terenu BOF) posiadający wykształcenie gimnazjalne. lub podstawowe z Technikum z roczników 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na kierunkach Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Weterynarii, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Rolnik, Technik Pszczelarz (od 2019r.)
2. 22 nauczycieli (9K,13M) przedmiotów zawodowych z w/w kierunków
3. otoczenie szkoły tj. pracodawcy z branży weterynaryjnej, mechanicznej, ogrodniczo-szkółkarskiej, branży rolniczej, instytucje i uczelnie wyższe.

Projekt skierowany jest do obu płci, a działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych objętych wsparciem. W proj. zaplanowano: szkolenia, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, staże, kursy zawodowe, studia podyplomowe, programy stypendialne, szerokie działania oparte o współpracę z inst. otoczenia szkoły. Mając na uwadze kompleksowość wsparcia i rolę jaką odgrywa w Planie rozwoju szkoły doradztwo zawodowe – poradnictwo zawodowo-edukacyjne będzie realizowane we współpracy z Centrum Kompetencji BOF (Poddz. 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ramach zaplanowanych zadań:
 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji informatycznych i językowych (zajęcia z języka angielskiego i informatyki).
 2. Koła zawodowe:
     • koło zawodowe z mechanizacji rolnictwa,
     • koło zawodowe z architektury krajobrazu,
     • koło zawodowe z rolnictwa,
     • koło zawodowe z agrotroniki,
     • koło zawodowe z weterynarii.
 3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i chemii.
 5. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy:
     • kurs spawacza MIG/MAG,
     • kurs prawa jazdy kat. B,
     • kurs gromerski,
     • kurs operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej,
     • kurs na wózki widłowe,
     • kurs inseminacji,
     • kurs z doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
     • kurs florysty.
 6. Dodatkowe szkolenia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskanie i/lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności:
     • szkolenie specjalistyczne – pierwsza pomoc weterynaryjna
     • szkolenie specjalistyczne – obsługa nowoczesnych urządzeń w diagnostyce weterynaryjnej,
     • szkolenie specjalistyczne – z zakresu obsługi programów komputerowych ketchup do projektowania obiektów architektury krajobrazu,
     • szkolenie specjalistyczne – obsługa kas fiskalnych,
     • nauka pracy i obsługa maszyn do rolnictwa precyzyjnego,
     • szkolenie specjalistyczne – z zakresu kalibracji opryskiwaczy polowych.
 7. Staże nauczycieli w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 8. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne przygotowujące nauczycieli do wykonywania zawodu oraz szkolenie nauczycieli w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i społecznych:
     • kursy podnoszące kwalifikacje – kurs spawacza,
     • kursy podnoszące kwalifikacje – komputerowe projektowanie ogrodów,
     • kursy podnoszące kwalifikacje – kurs inseminacyjny,
     • realizacja studiów podyplomowych z agrotroniki,
     • realizacja studiów podyplomowych z pszczelarstwa,
     • kursy podnoszące kwalifikacje – systemy nawadniające,
     • szkolenie nauczycieli w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i społecznych.
 9. Płatne staże dla uczniów.
10. Wyjazdy studyjne i wycieczki edukacyjne:
     • wyjazdy zawodoznawcze – Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
     • wyjazdy zawodoznawcze – Kiermasz i Ekspozycja Storczyków NOC ORCHIDEI
     • wyjazdy zawodoznawcze – Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
11. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym szkoły m. in. w celu realizacji programów edukacyjnych i rozwoju kompetencji uczniów oraz wsparcia i rozwoju placówki i jej kadry:
     • promocja kształcenia zawodowego,
     • spotkanie pracodawców oraz opracowanie pakietu edukacyjnego,
     • współpraca z instytucjami i pracodawcami: ODR i WSORiN, SAMASZ, CONTRACTUS,
     • współpraca z przedsiębiorcami regionalnymi,
     • organizacja stoiska wystawowego,
     • współpraca z instytucjami: WORD i Komenda Miejska Policji,
     • wdrożenie innowacji edukacyjnych.
12. Szkolenie uczniów w zakresie obsługi urządzeń ICT.
13. Szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych:
     • szkolenie nauczycieli z wykorzystaniem ICT,
     • warsztaty dla nauczycieli z wykorzystaniem ICT,
     • szkolenia organizowane we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli,
     • szkolenie we współpracy z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa
14. Kursy przygotowawcze na studia we współpracy ze szkołami wyższymi z wykorzystaniem elementów e-learningu:
     • zakup materiałów dydaktycznych,
     • matematyka z elementami e-learningu,
     • fizyka z elementami e-learningu,