Program: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
Nazwa Projektu: „Do Granady po wiedzę i umiejętności”

Nr Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000059594
Kwota dofinansowania: 55 772,00 euro

Beneficjent: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

Organ prowadzący: Miasto Białystok

Partner: Europuente-Spanish Project Partner

Główne cele projektu:

 • Umiędzynarodowienie placówki,
 • Podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego,
 • Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów i kadry,
 • Aktualizacja programów nauczania,

 

Projekt realizowany jest w formie wyjazdu stażowego do Granady w Hiszpanii, zajęć przygotowawczych,  zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów, a także działań upowszechniających rezultaty projektu

 

Spośród chętnych zostanie wyłonionych 21 uczestników, po 3 uczniów z kierunków klas II, III i IV, tj.:

 • technik organizacji turystyki,
 • technik turystyki na obszarach wiejskich,
 • technik rolnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik informatyk,
 • technik weterynarii.