erasmus plus

Kryteria wyboru uczestników projektu

Etap I rekrutacji – ocena formalna złożonych wniosków:

 • złożenia wniosku w terminie – 0-1 p.
 • kompletność wniosku 0-1 p.
 • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól – 0-1 p..
 • kompletność wymaganych załączników – 0-1 p. (CV, List motywacyjny, Formularz Zgłoszeniowy)

Po zakończeniu oceny formalnej, uczeń otrzyma powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do etapu 2 rekrutacji lub odrzuceniu.

Etap II rekrutacji – ocena punktowa

 1. Test sprawdzający znajomość języka angielskiego
        0-29% – 0 p.
        30-49% – 1 p.
        50-69% – 2 p.
        70-89% – 3 p.
        90-100% – 4 p.
 1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych
        3,50-3,99 – 2 p.
        4-4,49 – 3 p.
        4,5-4,99 – 4 p.
        5-5,49 – 5 p.
        5,5-6 – 6 p.
 1. średnia ocen końcoworoczna z roku szkolnego 2018-2019
        3-3,49 – 1 p.
        3,50-3,99 – 2 p.
        4-4,49 – 3 p.
        4,5-4,99 – 4 p.
        5-5,49 – 5 p.
        5,5-6 – 6 p.
 1. ocena z zachowania z roku szkolnego 2018-2019
        dobre – 1 p.
        bardzo dobre – 2 p.
        wzorowe – 3 p.
 1. frekwencja na zajęciach lekcyjnych
        85-89,99% – 1 p.
        90-94,99% – 2 p.
        95-100% – 3 p.
 1. inne
        udział w konkursach międzyszkolnych i szkolnych – 1 p.
        działalność na rzecz szkoły – 1 p.
        działalność w wolontariacie – 1 p.
        reprezentowanie szkoły wśród społeczności lokalnej – 1 p.

Etap III rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim i polskim
           0-29% – 0 p.
           30-49% – 1 p.
           50-69% – 2 p.
           70-89% – 3 p.
           90-100% – 4 p.

Etap IV  rekrutacji – ogłoszenie wyników rekrutacji wraz z listą rezerwową

Lista uczestników projektu zostanie stworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji.
Każdorazowo informacja o rekrutacji umieszczana będzie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły oraz na fanpage szkoły i projektu.