erasmus plus

Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Czas trwania projektu: 01.09.2019– 30.09.2021
Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063377
Kwota dofinansowania: 97 046,00  euro
Beneficjent: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
Organ prowadzący: Miasto Białystok
Partner: Europuente-Spanish Project Partner

 Główne cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego
 • rozwijanie świadomości kulturowej
 • rozwijanie kompetencji miękkich
 • zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy
 • wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym
 • uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność

W ramach projektu 42 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej poza granicami kraju, w Granadzie w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.

 • technik turystyki wiejskiej (6 uczniów z klasy II, IV)
 • technik obsługi turystycznej (6 uczniów z klasy II, III)
 • technik informatyk (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik architektury krajobrazu (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik weterynarii (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik rolnik (6 uczniów z klasy II, III, IV)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (6 uczniów z klasy II, III, IV)

Za organizację praktyk odpowiada firma Europuente-Spanish Project Partner,
która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.

CO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYM PROJEKCIE:

 

Projekt „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja” jest kontynuacją projektu pod tą samą nazwą realizowanego na przestrzeni lat 2017-2018 w Zespole Szkół Rolniczych CKP. Okazał się on być kluczowym momentem w historii szkoły. Pierwszy Erasmus+, pierwsze staże zagraniczne na tak wysokim poziomie i pierwsze zetknięcie uczniów z pracą i edukacją w realiach innych niż lokalne. Jego oddźwięk wśród uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego szkoły przerósł nasze oczekiwania. Postanowiliśmy kontynuować dobre praktyki i doświadczenia zdobyte podczas pierwszego projektu.

Pomysł na jego kontynuację zrodził się po części z potrzeby mocniejszego postawienia na rozwój i europeizację szkoły, ale także z pasji do poznawania nowych możliwości i pogłębiania wiedzy przez nauczycieli i uczniów.

 

Uczestnikami i odbiorcami naszego projektu będą: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, społeczności lokalne, władze samorządowe i centralne, organizacje pozarządowe. Bezpośrednio w prace przy projekcie i mobilności będzie zaangażowanych około 100 osób (wliczając uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych szkoły i partnerów zagranicznych).

Metody pracy wykorzystywane podczas projektu to m.in. warsztaty, szkolenia, obserwacja uczestnicząca, dyskusje, burza mózgów, praca metodą projektową, analiza działań, analiza dokumentów.

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy podczas staży zagranicznych. Zakładamy 3 strategiczne cele: przyrost kluczowych kompetencji i umiejętności specjalistycznych uczniów w odmiennym środowisku, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie branżowego j. angielskiego oraz przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub za granicą. Szacujemy wzrost kompetencji i umiejętności na poziomie 30%-40%. Zakładamy również, że projekt wzbogaci i unowocześni warsztat dydaktyczny nauczycieli.

 

W projekcie zakładamy dwie mobilności – w marcu i maju 2020. Przed wyjazdem młodzieży zaplanowaliśmy szereg zajęć przygotowujących (rozpoczną się nie później niż 3 mies. przed wyjazdem danej grupy uczestników). Będą to m.in.: kurs BHP, kurs pierwszej pomocy, przygotowanie językowe w postaci 40 h kursu z j. angielskiego, przygotowanie kulturowe, spotkanie z policjantem,  który wyjaśni kwestie związane z bezpieczeństwem za granicą, spotkanie dotyczące Unii Europejskiej, programów unijnych oraz prawa obowiązującego w Hiszpanii, spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym, podczas których będą poznawać techniki radzenia sobie ze stresem oraz rozłąką z bliskimi czy rozwiązywania trudnych sytuacji. Dołożymy wszelkich starań, by staże przyniosły jak najwięcej korzyści zarówno uczniom, jak i szkole. 

 

Udział w programie Erasmus jest jednym z najważniejszych działań w zakresie europeizacji szkoły. Kluczowym priorytetem ZSR CKP jest wspieranie i promowanie mobilności pracowników i uczniów przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym programu. Umiędzynarodowienie szkoły wiąże się z podwyższaniem poziomu wykształcenia, zwiększeniem zatrudnienia i elastyczności oraz rozwojem kluczowych kompetencji na rynku pracy. Udział w programie Erasmus sprzyja poszukiwaniu partnerów zagranicznych dla wspólnych celów dydaktycznych i rozwojowych. Wpływa na zwiększenie szans zawodowych i rozwój osobisty.

Nie ukrywamy, że naszym dodatkowym celem jest zmniejszenie u uczniów barier komunikacyjnych i podniesienie kompetencji językowych. Mamy nadzieję zwiększyć otwartość uczniów i nauczycieli względem innych kultur, promować cenne wartości europejskie oraz umiejętność współpracy w grupie zróżnicowanej pod względem języka i obyczajów.

 

Do planowanych rezultatów zaliczamy:

– wzrost kompetencji i samodzielności językowej

– otwartość na kulturę i obyczaje innych krajów

– poszerzenie wiedzy na temat kultury, historii i obyczajów państwa partnerskiego

– wzrost poczucia własnej wartości

– poprawę wizerunku szkoły

– wzrost kompetencji w zakresie TIK

– wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli

– wzrost motywacji do dalszego rozwoju uczniów i nauczycieli

– poprawę wyników w nauce uczniów

– wzrost atrakcyjności na rynku pracy.

 

Korzyści długofalowe będą widoczne w działalności ludzi, którzy dziś są uczniami, a w przyszłości będą mieć realny wpływ na europejską współpracę, partnerstwo i integrację ponad wszelkimi różnicami, które nie będą dzielić, lecz inspirować i łączyć.