INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znane powszechnie jako RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

    W związku z wprowadzeniem niniejszych regulacji prawnych, przekazujemy Państwu informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dzieci pozostających pod państwa opieką/kuratelą uczęszczających do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

I. Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, reprezentowany przez Dyrektora placówki.
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
                adres e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
  4. Dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka tj. imię i nazwisko rodziców/opiekunów ucznia/dziecka adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, zaświadczenie o dochodach rodziny, zaświadczenie o stanie zdrowia członków rodziny, PESEL, data i miejsce urodzenia będą przetwarzane w celach realizacji zadań ustawowych Administratora Danych wynikających z przepisów w szczególności określonych w przepisach prawa o oświacie.
  5. W razie takiej konieczności Państwa dane oraz dane Państwa dziecka mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu szkolenia w zakresie bhp, zakładom ubezpieczeń, organom administracji publicznej, organom ścigania, Kuratorium Oświaty, oraz innym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, Pani/Pana danych osobowych, oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do:
      1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych;
      2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
     3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie określonym przez przepisy prawa okresie czasu, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Po okresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa do przetwarzania danych w związku z realizacją obowiązku ciążącego na Administratorze, Państwa dane oraz dane Państwa dziecka zostaną niezwłocznie usunięte.
      4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
      5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO
    6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  7. Podanie przez Pana/Pani danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. prawa o oświacie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością realizacji obowiązku nauki Państwa dziecka w szkole.
  8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/ Pani dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

II. Zasady bezpieczeństwa.

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
      1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
      2) uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
      3) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
      4) dokładne i aktualne,
      5) nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
     6) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
      7) bezpiecznie przechowywane,
      8) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
  2. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO.