Kwalifikacje w zawodzie

• ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
• ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Uczeń kształcący się w zawodzie technik weterynarii przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
• wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa
• prowadzenia i obsługi samochodu osobowego

Uczeń w trakcie nauki ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w szkoleniu na prawo jazdy kat. B przygotowującym do egzaminu państwowego.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w gabinetach lekarzy weterynarii. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży weterynaryjnej.

Przedmioty zawodowe m.in.

• anatomia i fizjologia zwierząt
• chów zwierząt
• rozród i inseminacja zwierząt
• diagnostyka weterynaryjna
• profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
• kontrola i nadzór weterynaryjny
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa – technik weterynarii może pracować w:

• przychodniach i lecznicach dla zwierząt jako pomocnik lekarza weterynarii
• zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
• laboratoriach diagnostycznych
• organach inspekcji weterynaryjnej
• ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt, chowu i użytkowania zwierząt

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika weterynarii daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.