Kwalifikacje w zawodzie

• HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
• HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Uczeń kształcący się w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich
• planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
• planowania i organizowania działalności agroturystycznej
• obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym
• pracy w różnego typu obiektach noclegowych i gastronomicznych

bela

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży turystycznej.

Przedmioty zawodowe m.in.

• podstawy turystyki
• geografia turystyczna
• obsługa ruchu turystycznego
• język angielski zawodowy
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• prowadzenie produkcji rolniczej
• usługi agroturystyczne
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa – technik turystyki na obszarach wiejskich może podjąć pracę w:

• gospodarstwach rolnych i agroturystycznych
• biurach podróży, agencjach turystycznych
• jednostkach obsługi ruchu turystycznego
• placówkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej,
• obiektach noclegowych, hotelach, pensjonatach, restauracjach, kawiarniach
• lub prowadzić własną działalność gospodarczą, gospodarstwo agroturystyczne oraz rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika turystyki na obszarach wiejskich daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.