Kwalifikacje w zawodzie

• ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
• ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Uczeń kształcący się w zawodzie technik pszczelarz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• zakładania oraz prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
• organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
• prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego oraz zdobywania dodatkowych umiejętności i uprawnień na kursach i szkoleniach, organizowanych w ramach projektu unijnego, takich jak:
• operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej
• prawo jazdy kat. B

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich, indywidualnych gospodarstwach rolnych z działalnością pszczelarską.

Przedmioty zawodowe m.in.

• chów i hodowla pszczół
• gospodarka pasieczna
• produkcja roślinna
• organizacja produkcji rolniczej
• organizacja produkcji pszczelarskiej
• pożytki pszczele
• technologia produktów pasiecznych
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa – technik pszczelarz może podjąć pracę w:

• gospodarstwach pasiecznych
• firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich
• może prowadzić własne gospodarstwo pasieczne i rolnicze

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika pszczelarza daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.