Kwalifikacje w zawodzie

• HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
• HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• organizowania działalności turystycznej, imprez i usług turystycznych
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, np. pilotażu, przewodnickich, noclegowych
• obsługiwania eventów, konferencji
• udzielania informacji turystycznej
• rozliczania imprez i usług turystycznych

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży turystycznej.

Przedmioty zawodowe m.in.

• podstawy turystyki
• geografia turystyczna
• marketing usług turystycznych
• organizacja imprez i usług turystycznych
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa – technik organizacji turystyki może podjąć pracę w:

• w biurach podróży
• jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej
• administracji rządowej i samorządowej
• obiektach noclegowych, hotelach, pensjonatach
• biurach organizatorów kongresów i konferencji
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.