Kwalifikacje w zawodzie

• ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
• ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
• obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
• oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
• prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
• organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
• obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach na prawo jazdy kat. T oraz kat. B przygotowujących do egzaminów państwowych oraz zdobywania dodatkowych uprawnień na kursie: operatora kombajnu zbożowego.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży mechanizacji rolnictwa.

Przedmioty zawodowe m. in.

• podstawy rolnictwa
• podstawy konstrukcji maszyn
• eksploatacja systemów agrotechnicznych
• podstawy elektrotechniki i elektroniki
• działalność gospodarcza
• język angielski zawodowy

Kariera zawodowa – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podjąć pracę w:

• przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
• firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się serwisowaniem, naprawą i sprzedażą sprzętu rolniczego
• prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych
• prowadzić własne gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.