Kwalifikacje w zawodzie

• OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
• OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
• prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, oraz ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego.

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych, w szklarni szkolnej, w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przedmioty zawodowe m. in.

• rośliny ozdobne
• ochrona i kształtowanie krajobrazu
• urządzanie i konserwacja terenów zielonych
• podstawy projektowania architektury krajobrazu
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kariera zawodowa – technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w:

• w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
• w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
• prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu architektury krajobrazu oraz działalność rolniczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika architektury krajobrazu daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.