Internat

Regulamin wyjazdu wychowanków do domu

1. Wychowanek ma obowiązek przed wyjazdem do domu zgłosić ten fakt wychowawcy.

2. Wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zwolnienia się u wychowawcy klasy oraz zgody wychowawcy internatu. Rodzic potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.

3. Na wszystkie wyjazdy z internatu poza dom rodzinny, wychowanek musi posiadać pisemną zgodę rodziców, oraz telefoniczne potwierdzenie zgody na nocleg poza internatem.

4. W przypadku nieobecności wychowanka w internacie z powodu choroby lub zdarzenia losowego, rodzice mają obowiązek poinformować wychowawców w internacie.

5. Osoby chore, posiadające zwolnienie lekarskie, powinny być zabrane do domu pod opieką rodziców lub innej osoby dorosłej. W szczególnych przypadkach wychowanek chory może sam jechać do domu, po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu telefonicznym wyjazdu przez rodziców. Rodzic potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.