Internat

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0212.41.2020
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku
z dnia 27sierpnia 2020

Regulamin Internatu
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

            § 1. Postanowienia ogólne
1. Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Internat organizacyjnie podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły, do kierowania internatem powołany jest kierownik internatu.
3. Kierownik internatu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników internatu, sam podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
4. Kierownik internatu odpowiada za gospodarowanie miejscami w internacie.
5. Obowiązki kierownika internatu określa szczegółowy zakres czynności.
6. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych na jedną grupę wychowawczą w internacie wynosi 49 godz. zegarowych.
7. Opieka nad wychowankami sprawowana jest 24 godziny na dobę wg następujących zasad:
– w godz. od 07:30 do 22:00 – wychowawcy internatu
– w godz. od 22:00 do 08:00 – opiekunowie nocni
8. Internat jest placówką koedukacyjną.

            § 2. Zadania internatu
1. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Do zadań internatu w szczególności należą:
a) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania,
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,
c) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
d) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności,
e) stworzenie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, pobudzenie aktywności sprzyjającej wzbogaceniu osobowości.
3. Internat realizuje zadania w oparciu o własny roczny plan pracy.
4. W realizacji swych zadań internat współdziała ze szkołą, rodzicami, instytucjami społecznymi oraz placówkami w środowisku.

            § 3. Organizacja pracy w internacie
1. Internat prowadzi swą działalność w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole czyli od poniedziałku do piątku oraz organizuje dodatkowe zakwaterowanie w uzasadnionych przypadkach, np. treningi, zawody, praktyki.
2. W dniach wolnych od zajęć szkolnych (piątek po południu – niedziela) pokoje mieszkalne mogą być wynajmowane. W takich przypadkach młodzież ma obowiązek przygotować salę do zakwaterowania.
3. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
4. Opiekę nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy.
5. W przypadku zmniejszenia liczebności wychowanków w grupie w trakcie trwania roku szkolnego, liczba grup i przydzielonych na nie godzin nie ulega zmianie.
6. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.
7. W ramach zajęć pozalekcyjnych w internacie działają następujące sekcje: kulturalno-oświatowa, higieniczno-sanitarna, żywieniowa, dekoracyjna, sportowa. Ilość i rodzaje sekcji w każdym roku są uzależnione od potrzeb i zainteresowań młodzieży
8. Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie samorząd grupy. Do zadań samorządu grupy należy:
a) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podniesienia wyników w nauce,
b) podział zadań między członków grupy i koordynacja prac,
c) rozstrzyganie sporów oraz wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody.
9. W Realizacji zadań internatu współdziała Młodzieżowa Rada Internatu. Wybierana jest co roku w sposób demokratyczny przez młodzież internatu. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:
a) współudział w tworzeniu planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu
b) kierowanie samorządną działalnością wychowanków,
c) współudział w rozstrzyganiu konfliktów między wychowankami oraz między wychowankami a innymi osobami,
d) odpowiedzialność za przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia wychowanków,
e) dokonywanie wraz z wychowawcami analizy i oceny działalności wychowanków w internacie,
f) reprezentowanie ogółu wychowanków internatu na zewnątrz.
10. Tryb życia wychowanków w internacie reguluje:
a) regulamin internatu,
b) plan pracy poszczególnych grup i sekcji oraz plan pracy Młodzieżowej Rady Internatu.
c) ustalenia Rady Wychowawczej Internatu.

            § 4. Wychowankowie
1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku oraz uczniowie innych szkół średnich w Białymstoku (w miarę posiadania wolnych miejsc).
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie:
a) mieszkający w miejscowości, z której dojazd codzienny jest niemożliwy lub utrudniony,
b) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie,
c) wychowankowie Domu Dziecka, Domu Rodzinnego, Rodziny Zastępczej,
d) dzieci samotnych matek i ojców,
e) dzieci z rodzin rozbitych, wielodzietnych i znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz z rodzin zagrożonych patologicznie.
3. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
4. Mieszkańcy internatu mają prawa i obowiązki.

            § 5. Prawa wychowanka
Prawa wychowanka internatu określa Statut szkoły w dziale „Prawa i obowiązki ucznia” a ponadto wychowanek ma prawo do:
1. Odpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań.
3. Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej.
4. Pomocy wychowawczej i koleżeńskiej w nauce.
5. Przyznawania indywidualnej pomocy finansowej uczniom będącym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej m.in. z funduszu Rady Rodziców, zwolnienie z opłaty stałej.
6. Rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez różnego rodzaju formy pracy pozalekcyjnej szkoły.
7. Korzystanie w czasie wolnym z pracowni komputerowej, ze sprzętu sportowego, audiowizualnego będącego na wyposażeniu internatu zgodnie z ustalonymi zasadami.
8. Korzystanie z siłowni sportowej będącej na terenie obiektów sportowych tylko i wyłącznie pod opieką wychowawcy po przedłożeniu zgody od rodziców i zaświadczenia o stanie zdrowia.
9. Wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
10. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach i kółkach zainteresowań organizowanych w internacie jak również prowadzonych przez placówki i organizacje społeczne w środowisku.
11. Korzystania z sieci wi-fi od pobudki do ciszy nocnej (6-22).
12. Opieki wychowawczej chroniącej przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
13. Współudziału o decydowaniu o sprawach wychowawczych, organizacyjnych i regulaminowych internatu poprzez działalność samorządu.
14. Okresowego odwiedzania rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za wiedzą wychowawcy na ustalonych zasadach
15. Zwalniania się na noc za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
16. W uzasadnionych przypadkach wychowanek może uczyć się w pokoju cichej nauki do godziny 23.
17. Młodzież ma prawo do parkowania samochodów wyłącznie na parkingu przy „starej Sali gimnastycznej”. Pozostałe parkingi przeznaczone są dla pracowników szkoły i osób odwiedzających.
18. Odwołanie się od kary według następujących zasad:
a) jeżeli karę zastosował wychowawca przysługuje prawo odwołania się do kierownika internatu (w terminie 7 dni),
b) jeżeli karę zastosował kierownik internatu przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły (w terminie 7 dni).

            § 6. Obowiązki wychowanka
Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły i regulaminie internatu oraz:
1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, warsztatowych i treningach.
2. Systematycznego odrabiania lekcji i zachowania ciszy podczas nauki własnej w godzinach od 16:30 do 18:15.
3. Systematycznego i aktywnego współdziałania w organizacji różnych form spędzania czasu wolnego w internacie.
4. Kontynuowania tradycji internatowych oraz poznawania tradycji narodowych, kulturowych i zawodowych.
5. Przestrzegania norm etycznych, zasad kulturalnego zachowania wobec współwychowanków, wychowawców i innych pracowników.
6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych ludzi oraz godność i wolność osobistą drugiego człowieka.
7. Respektować polecenia wychowawców dyżurnych.
8. Utrzymywania higieny osobistej oraz czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, ogólnych oraz otoczenia internatu.
9. Uczestniczenia w pracach na rzecz swojej grupy, internatu oraz jego otoczenia.
10. Brać udział w pracach porządkowych oraz pełnić dyżury w internacie.
11. Ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczenie mienia internatowego.
12. Regularnej zmiany bielizny pościelowej.
13. Terminowego uiszczania opłaty stałej i za wyżywienie. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym osoba uprawniona korzystać będzie ze stołówki szkolnej. Opłatę za miesiąc wrzesień wnosi się do 29 sierpnia. Za nieuiszczenie opłaty w terminie będą naliczane odsetki karne (§ 3 p. 6 Uchwały nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dn. 11 stycznia 2008r.).
14. Zgłaszanie wychowawcy wyjścia z internatu i powrotu.
15. Przestrzegania określonych przez regulamin i ustalonych przez wychowawcę zasad pobytu w internacie.
16. Powiadomić telefonicznie wychowawcę o przyczynie przedłużającej się nieobecności w internacie.
17. Po godzinie 22 przebywania we własnym pokoju i zachowania ciszy nocnej.

            § 7. Wyróżnienia i nagrody
Za wzorową i przykładną postawę w nauce i zachowanie się wychowanek morze otrzymać:
1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków.
2. Pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków.
3. Pochwałę lub wyróżnienie Dyrektora Szkoły.
4. List pochwalny do rodziców.
5. Zaopiniowanie oceny z zachowania za pierwszy semestr i na świadectwie szkolnym.

            § 8. Kary
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu wychowanek może być ukarany:
a) Upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę grupy,
b) Naganą wychowawcy grupy z ostrzeżeniem i powiadomieniem rodziców o nieodpowiednim zachowaniu się,
c) Naganą kierownika internatu,
d) Naganą dyrektora szkoły,
e) Obniżeniem oceny z zachowania w szkole,
f) Usunięciem z internatu na czas określony,
g) Usunięciem z internatu bez prawa powrotu.
2. Stopniowanie kar nie jest stosowane w przypadku:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, przyjścia pod wpływem alkoholu, przechowywania alkoholu w pokoju,
b) nie wrócenie do internatu na noc,
c) znęcania się nad młodszymi kolegami, koleżankami,
d) stosowania agresji fizycznej i słownej w stosunku do koleżanek, kolegów i personelu szkoły,
d) używania i posiadania środków odurzających,
e) kradzieży
3. W internacie zabrania się:
a) Picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym i przechowywania alkoholu. W uzasadnionych przypadkach młodzież może być poddana badaniu alkomatem przez wychowawcę. W razie konieczności zostanie wezwana Policja.
b) palenia i przechowywania papierosów oraz e-papierosów. Wychowawcy mają prawo do ich konfiskowania i zwrotu wyłącznie rodzicom/opiekunom,
c) przechowywania i zażywania środków psychoaktywnych. Osoby naruszające ten punkt regulaminu mogą być zobowiązane do wizyty w placówce zajmującej się profilaktyką uzależnień,
d) korzystania w pokoju z urządzeń elektrycznych tj. farelki, piecyki, grzałki itp., bez wiedzy i zgody wychowawcy,
e) samodzielnego dokonywania napraw instalacji elektrycznej,
f) manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
g) używania otwartego ognia (np. świec),
h) wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie,
i) nalepiania na ścianach i sprzętach plakatów, fotosów itp. bez zgody wychowawcy,
j) zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach,
k) wprowadzania do internatu osób obcych bez uprzedniego powiadomienia wychowawcy oraz osób nietrzeźwych,
l) samowolnego zmieniania miejsca zamieszkania i przenoszenia mebli,
m) przebywania w czasie nauki własnej i po godzinie 21 chłopców w pokojach mieszkalnych dziewcząt i odwrotnie bez zgody wychowawcy,
n) niszczenia wyposażenia sali i innych pomieszczeń,
o) na terenie internatu obowiązuje zakaz reklamowania alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających i treści zabronionych w polskim prawie (np. faszyzm, pornografia itp.),
p) zabrania się wychodzenia na plażę miejską w celu zażywania kąpieli.
4. Decyzję o usunięci wychowanka z internatu podejmuje kierownik internatu na wniosek Rady Wychowawczej Internatu.
5. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.

            § 9. Rada Wychowawcza Internatu
1. Rada Wychowawcza Internatu jest organem, opracowuje plan i program działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu.
2. Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest kierownik internatu.
3. Na posiedzenie Rady Wychowawczej Internatu poświęcone problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.
4. Na posiedzenie Rady Wychowawczej Internatu mogą być zapraszani i inni pracownicy internatu i szkoły, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką.