Internat

Regulamin bezpiecznego pobytu wychowanka w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w związku z epidemią COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo, dokładamy wszelkich starań, aby nasi mieszkańcy bezpiecznie mogli przebywać na terenie placówki.

1. Każdy wychowanek przybywający do Internatu zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurami funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 obowiązującymi od 01 września 2020 r. oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. W internacie mogą przebywać wychowankowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów infekcji.

3. W internacie obowiązuje całkowity zakaz zapraszania gości z zewnątrz do pokoi mieszkalnych oraz ograniczenie liczby osób przebywających w holu – zachowanie dystansu społecznego.

4. Wychowanek internatu jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w drodze do internatu, szkoły oraz powrotu do domu.

5. Zaleca się, by wychowanek opuszczał swój pokój i korzystał z przestrzeni wspólnych budynku tylko w uzasadnionych sytuacjach.

6. Wyjście wychowanka do szkoły wiąże się z zabraniem ze sobą wszystkich rzeczy niezbędnych do nauki w danym dniu. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy wychowanek rozpoczyna zajęcia treningiem sportowym lub lekcją zajęć fizycznych. Po tych zajęciach może wrócić do internatu i przygotować się na kolejne lekcje.

7. Wychowanek powinien ograniczyć do minimum wychodzenie na zewnątrz internatu w czasie wolnym. Po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu w Zeszycie Wyjść, wychowanek może przebywać poza internatem do godziny 20.00. Wyjątek stanowią treningi sportowe potwierdzone przez trenera.

8. Podczas pobytu w internacie wychowanek nie może być zwalniany na noc. Wyjątek stanowi wyjazd do domu, którego pobyt telefonicznie potwierdza rodzic lub zawody sportowe potwierdza trener.

9. Wychowanek ogranicza kontakty z innymi osobami przebywającymi na terenie internatu – w pokoju mieszkalnym może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

10. Wychowanek jest zobowiązany do każdorazowego dezynfekowania rąk przy wchodzeniu do internatu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych (stołówki, pokoju cichej nauki, świetlicy, pracowni multimedialnej, kuchenki, pralni).

11. W trakcie pobytu w przestrzeniach wspólnych – korytarzach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania dystansu społecznego lub stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice).

12. Wychowanek przestrzega zasad higieny osobistej. Zaleca się częste mycie rąk.

13. Wychowanek podczas kaszlu lub kichania zasłania usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, unika dotykania dłońmi okolic twarzy, ust, nosa.

14. Wychowanek dokłada wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie, przestrzega zasad dyżuru porządkowego.

15. Wychowanek jest zobowiązany do częstego wietrzenia pokoju, w szczególności po przeprowadzeniu dezynfekcji.

16. Wychowanek systematycznie czyści powierzchnie stołu, szafki nocnej, parapetu, podłogę, klamki, uchwyty, włączniki, krzesła środkami czystości oraz płynami dezynfekującymi. Zużyte środki ochrony wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

17. W internacie wychowanek używa wyłącznie swoich przyborów i akcesoriów (przybory do pisania, talerz, kubek, sztućce, butelka z wodą).

18. Zaleca się aby wychowanek korzystał w pokoju wyłącznie z wyznaczonej przestrzeni i wyposażenia- przydzielonej mu szafy, szafki nocnej, tapczanu, szafki żywnościowej.

19. Wychowanek ilość rzeczy przywożonych z domu ogranicza do minimum.

20. Wychowanek korzysta z łazienki, stołówki, wspólnej przestrzeni zgodnie z obowiązującymi zasadami opisanymi w Procedurach funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w czasie epidemii w związku z COVID-19.

21. Obiad w stołówce internatu wydawany jest w godzinach 13,10 -15,30 (poniedziałek-czwartek) i 12,20 – 15,30 (piątek).Wychowankowie grupy pierwszej i trzeciej mają możliwość skorzystania z posiłków podczas pierwszej przerwy, natomiast grupy druga i czwarta podczas drugiej. Osoby, które nie zdążą skorzystać z posiłków w wyznaczonym dla siebie czasie mogą to zrobić między przerwami.

22. W łazience i toalecie może przebywać tyle osób ile jest stanowisk.

23. Wychowanek jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy ewentualnego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

24. Jeżeli wychowanek podczas pobytu w internacie zaobserwuje u siebie lub współlokatora objawy infekcji niezwłocznie informuje o tym wychowawcę.

25. Wychowanek, u którego wystąpiły objawy chorobowe zostaje natychmiast odizolowany w Izolatorium na drugim piętrze (pokój nr 30).

26. Wychowawca w uzasadnionych sytuacjach ma prawo do zmierzenia wychowankowi temperatury.

27. Każdy wychowanek z objawami infekcji powinien być niezwłocznie zabrany do domu przez rodzica/opiekuna, zaś wychowanek pełnoletni, jeśli pozwala na to stan zdrowia może samodzielnie wrócić do domu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z rodzicem. Zaleca się w takiej sytuacji niekorzystanie z komunikacji publicznej.