Opłata za pobyt
w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w roku szkolnym 2022/2023

Opłaty za październik 2022r.

Opłata w październiku jest naliczona jeszcze według starych stawek. Proszę liczyć się z tym, że ulegną one zmianie z chwilą zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę.

Osoby, które dokonały odpisów z wyżywienia w miesiącu wrzesień, powinny sprawdzić w księgowości (nr tel. 85 741 10 76 w. 24) wysokość kwoty do zapłacenia

opłata za zakwaterowanie (28 dni) – 65,24 zł
internat jest zamknięty od 28.10.2022 od godz. 18,00 do 01.11.2022 do godz. 13:00

dni z całodziennym wyżywienie –15* 16 zł = 240 zł

dni bez kolacji (piątki) – 4* 11,50 zł = 46 zł

 

RAZEM: 351,24 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować do 10 PAŹDZIERNIKA
Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:
38 1240 5211 1111 0010 3557 8700
dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Zwroty za wyżywienie
• Należność za wyżywienie będzie zwrócona zgodnie z Regulaminem stołówki internatu.
• Odliczenie za posiłki może nastąpić z powodu wyjazdu mieszkańca internatu do domu z powodu choroby, wycieczki, zgrupowań sportowych, lub innych przyczyn losowych.
• Odpisu dokonuje się przynajmniej z dwóch dni i więcej, wyjątek stanowią nieobecności z powodu wycieczki szkolnej, wyjazdów na mecze.
• Mieszkańcy internatu nieobecność zgłaszają osobiście (wypełniając druk odpisu) lub telefonicznie wychowawcy dyżurującemu /w sekretariacie stołówki.
• Pracownicy i uczniowie korzystający z obiadów nieobecność zgłaszają do sekretariatu stołówki wraz ze zwrotem bloczków żywieniowych.
• Odpis może być uwzględniony od następnego dnia pod warunkiem zgłoszenia go do godz. 9:00 w dniu odpisu.
• Bloczki żywnościowe za niewykorzystane posiłki należy zwrócić w dniu zgłoszenia odpisu. W przypadku telefonicznego zgłoszenia najpóźniej w dniu powrotu, w przeciwnym wypadku nie nastąpi odliczenie.
• Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie rozliczona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.