Młodzieżowa Rada Internatu

1. Kim jesteśmy? Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie od wielu lat. To tzw. samorząd internatu.
Co roku na przełomie września i października odbywają się wybory do zarządu MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu. Wymagania wobec członków są szczególne, od zaangażowania i zdolności organizacyjnych po chęć niesienia pomocy.

2. Na czym polega nasza działalność?
• Spotykamy się kilka razy w miesiącu, aby porozmawiać, wymienić poglądy, zaproponować nowe pomysły,
• Organizujemy szereg imprez np. Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Kolację Wigilijną, Walentynki, Pożegnanie Maturzystów i inne,
• Z zaangażowaniem pomagamy sobie nawzajem i tym, którzy nas potrzebują,
• Włączyliśmy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, które przekazujemy potrzebującym z naszego miasta,
• Jesteśmy też „strażnikami porządku” w internacie – zajmujemy się prowadzeniem corocznego konkursu czystości. Zachęcamy naszych kolegów i koleżanki do stałego utrzymywania czystości w pokojach i walki o nagrody w konkursie.

Regulamin

Rozdział I

1. W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu, którą wybierają wszyscy wychowankowie.
2. W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzą:
• przewodniczący
• zastępcy
• skarbnik
• sekretarz
3. Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest w wyborach tajnych, powszechnych i równych. Przewodniczącego wybiera się spośród członków rady. Wyboru dokonują członkowie rady, a zatwierdza kierownik internatu.

Rozdział II

Celem działania Młodzieżowej Rady Internatu jest reprezentowanie ogółu uczniów i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia skutecznej działalności internatu.

Rozdział III

Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należą:
• troska o dokładne wypełnianie regulaminu internatu przez wychowanków,
• organizowanie różnych form aktywności, zmierzającej do wspomagania realizacji celów i zadań internatu,
• rada wyraża oczekiwania ogółu wychowanków i jest ich reprezentantem,
• podejmuje działania oczekiwane przez całą społeczność placówki,
• przyczynia się do tworzenia mechanizmów samorządności wśród wychowanków,
• inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo – wychowawczej,
• czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,
• wspomaga rozwijanie i zaspakajanie własnych zainteresowań wychowanków,
• uczestniczy w tworzeniu jadłospisu stołówki internatu,
• dokonuje wspólnej z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej młodzieży w internacie,
• opiniuje decyzje Rady Wychowawców, dotyczące usunięcia wychowanka z internatu.

Rozdział IV

1. Wychowankowie wybierają spośród siebie raz w roku Młodzieżową Radę Internatu.
2. Rada dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym zebraniu.
3. Zebrania MRI odbywają się w terminie ustalonym przez radę w porozumieniu z opiekunem rady.
4. Rada zobowiązana jest do stałych działań na rzecz poszanowania mienia internatu na równi z własnym mieniem.

Rozdział V

Kierownik Internatu oraz Rada Wychowawców ma obowiązek:
• udzielania pomocy w całokształcie działalności rady,
• zapoznania MRI z tymi elementami planu działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowania ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach placówki
• zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności rady (udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych itp.)
• wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii wychowanków oraz informowanie o zajętym przez władze internatu stanowisku.

Rozdział VI

Opiekun Młodzieżowej Rady Internatu ma obowiązek:
• udzielania pomocy w realizowaniu zadań, w szczególności wymagających udziału władz internatu
• czuwanie nad prawidłowym działaniem rady
• informowanie młodzieży o uchwałach Rady Wychowawców, dotyczących spraw wychowanków
• kadencja opiekuna trwa jeden rok.

Rozdział VII

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą od października 2015.

Opracowane przez mgr Ewę Szorc.