W dniach 14-29.04.2021 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca uczestników do realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku projektu Programu Erasmus+, pt. „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja”, nr 2019-1-PL01-KA102-063377.

W jej ramach wyłonionych zostanie 21 uczniów, którzy wezmą udział w zagranicznej mobilności zawodowej w Hiszpanii.

Rekrutacja do Projektu będzie się odbywać na podstawie opracowanego Regulaminu Rekrutacji.  Nad przebiegiem procesu czuwać będzie powołana Komisja Rekrutacyjna.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  1. Przynależności do określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;
  2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  3. Udział w teście językowym i rozmowie kwalifikacyjnej;
  4. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji w § 3.

Harmonogram rekrutacji:

  1. Złożenie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego (ZAŁĄCZNIK nr 1 regulaminu do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce – Projekty – Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja – Rekrutacja uzupełniająca), CV i listu motywacyjnego – 14-22.04.2021
  2. udział w teście z języka angielskiego (on-line) – 23.04.2021
  3. rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i języku angielskim – 26 -29.04.2021
  4. Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adres- eszorc@zsrckp.pl

Więcej szczegółów dot. rekrutacji można uzyskać u opiekunów projektu

mgr Ewy Szorc i mgr Anny Marii Lichograj.