• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem, że:

  1. Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. Przystąpił do egzamin z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent ten w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik nr 7) zgodnie z deklaracją ostateczną. Deklarację należy złożyć do Dyrektora szkoły.

Załączniki dostępne są w siedzibie szkoły lub w pliku do pobrania.