Internat

Opłata za pobyt
w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w roku szkolnym 2020/2021

• Stawka żywieniowa wynosi: 13,00 zł za dzień (od poniedziałku do czwartku)
                                                9,50 zł piątek bez kolacji
    w tym cena:    Śniadanie   4,50 zł
                           Obiad        5,00 zł
                           Kolacja     3,50 zł
• Opłata miesięczna za zakwaterowanie wynosi – 70,00zł.
• Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku nr: 38 1240 5211 1111 0010 3557 8700 i w kasie szkolnej.

Opłaty za październik 2020

 21 dni nauki,
– całodzienne wyżywienie – 15 dni * 13,00 zł = 195 zł,
– śniadanie i obiad – 6 dni (piątki i 13.10.2020) * 9,50 zł = 57 zł,
– opłata za zakwaterowanie – 70 zł.
– 14 październik – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Razem: 322 zł

Wszelkich informacji odnośnie indywidualnego stanu konta (nadpłata, zadłużenie) uzyskają Państwo w kasie szkolnej lub pod nr telefonu 85 74 11 075 w. 24

 

Prosimy o terminowe wnoszenie opłat

Zwroty za wyżywienie
• Należność za wyżywienie będzie zwrócona zgodnie z Regulaminem stołówki internatu.
• Odliczenie za posiłki może nastąpić z powodu wyjazdu mieszkańca internatu do domu z powodu choroby, wycieczki, zgrupowań sportowych, lub innych przyczyn losowych.
• Odpisu dokonuje się przynajmniej z dwóch dni i więcej, wyjątek stanowią nieobecności z powodu wycieczki szkolnej, wyjazdów na mecze.
• Mieszkańcy internatu nieobecność zgłaszają osobiście (wypełniając druk odpisu) lub telefonicznie wychowawcy dyżurującemu /w sekretariacie stołówki.
• Pracownicy i uczniowie korzystający z obiadów nieobecność zgłaszają do sekretariatu stołówki wraz ze zwrotem bloczków żywieniowych.
• Odpis może być uwzględniony od następnego dnia pod warunkiem zgłoszenia go do godz. 9:00 w dniu odpisu.
• Bloczki żywnościowe za niewykorzystane posiłki należy zwrócić w dniu zgłoszenia odpisu. W przypadku telefonicznego zgłoszenia najpóźniej w dniu powrotu, w przeciwnym wypadku nie nastąpi odliczenie.
• Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie rozliczona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.