Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, Dyrektor ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla XVII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i Technikum nr 4 w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021:

          1. 11 września 2020
          2. 18 września 2020
          3. 27 listopada 2020
          4. 07 kwietnia 2021
          5. 04 maja 2021
          6. 05 maja 2021
          7. 06 maja 2021
          8. 04 czerwca 2021
          9. 21 czerwca 2021
        10. 22 czerwca 2021